Tuesday, 30 May 2017

Προκήρυξη προγράμματος Μεταπτυχιακού της Σχολής Καλών Τεχνών στην ΦλώριναΤρίτη 30 Μαΐου 2017 - Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μεέδρα τη Μυτιλήνη σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών τηςΣχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώριναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 νέο Διατμηματικό και Δι-ιδρυματικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία καιΤέχνη» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη-ΚλινικήΚοινωνιολογία και Τέχνη.Αντικείμενα του διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών καιφοιτητριών: α) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνιακών και καλλιτεχνικώνπαρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη κοινωνικών ομάδων σε κρίση ή/καιαντιμέτωπων με ιδιαίτερες κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες προκλήσεις, β) στην απόκτησηειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην κοινωνική εμψύχωση, την κοινωνικήδιαμεσολάβηση, τον συντονισμό και τη δικτύωση κοινωνικών ομάδων, φορέων, οργανώσεωνκαι άλλων συλλογικοτήτων, γ) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στηνσυνεργατική και την συμμετοχική μεθοδολογία, και δ) στον σχεδιασμό και την υλοποίησηκαινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη. Οι απόφοιτοι/ες θαμπορούν να εργαστούν σε δομές και οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς πρόληψης,κοινωνικής διαμεσολάβησης, θεραπείας και επανένταξης.Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης(Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης γιατην παρακολούθηση μαθημάτων, και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακήςδιπλωματικής εργασίας ή την τεκμηρίωση ενός καλλιτεχνικού έργου.

> Προθεσμία Υποβολής 15 Αυγούστου 2017ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τωνμαθημάτων του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακήςεργασίας καθώς και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων κατά τα ειδικότεραοριζόμενα στην υπ’ αρ. 838/30.12.2016 Απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ18/13.01.2017, τ. Β ́) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3685/2008, όπωςισχύει σήμερα.Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη-ΚλινικήΚοινωνιολογία και Τέχνη» κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.Το Α ́ εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου 2017.Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, και β) σεπροφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίεςκαι ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων καιΤεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγώνιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει τη διαδικασία, τακριτήρια επιλογής των υποψηφίων, την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων καιεπικυρώνει την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 4 του Ν. 3685/08, όπως ισχύει. (ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ)Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.800,00 €,τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις,700,00 € κατά την εγγραφή και 700,00 € κατάτην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών και 400 Ευρώ με την έναρξη τηςΜεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην αρχή του τρίτου Εξαμήνου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, οι υποψήφιοιγια το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» είναι:
1. Αίτηση προς το Π.Μ.Σ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Δύο συστατικές επιστολές
7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, (εάν υπάρχουν)
8. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
9. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
12. Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την κρίση της ΕΔΕ για το σύνολο ή μέροςτων υποψηφίων.

Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τηνγνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερηάποψη.Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει ναυποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ.Σε φοιτητές/τριες είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολήδιδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφασητων αρμοδίων οργάνων. Η εργασία αυτή θα έχει ως αντικείμενο: διοικητικές, ερευνητικές,καλλιτεχνικές ή άλλες οργανωτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη-ΚλινικήΚοινωνιολογία και Τέχνη».

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τη Γραμματείατου Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, υπόψη κυρίου Ευστράτιου Μπουλμπούλη (τηλ. επικοινωνίας 22510-36525 και fax: 22510-36509, e-mail: sboul@aegean.gr το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2017 (15/07/2017, σφραγίδαταχυδρομείου).

EDITO | Ο ρόλος και η επίδραση του Εικαστικού Επιμελητή

Ο γράφων, ως επιμελητής της έκθεσης
του ζωγράφου Μιχάλη Τσίνογλου
στην Myrό Gallery, τον Οκτώβριο του 2016,
στην διάρκεια του στησίματος,
φωτογραφημένος από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
©Φωτογραφία: Μιχάλης Τσίνογλου,
All rights reserved, 2016.

Ο ρόλος του Επιμελητή και της εικαστικής επιμέλειας έχει παραμείνει σε ένα καθεστώς θολής αιώρησης στο κενό στην Ελλάδα σήμερα, με αποτέλεσμα πολλά να λέγονται, λίγα να γράφονται και σε πολλές ασυμφωνίες να οδηγούν. Συνεπώς σε αυτό το άρθρο θεωρώ άστοχο να ασχοληθώ με το τι είναι και τι δεν είναι Επιμέλεια -όπως άλλωστε θα ήταν εξίσου άστοχο να ασχοληθεί κάποιος με το τι είναι και τι δεν είναι Τέχνη. Θα ασχοληθώ με το τι μπορεί να κάνει ο Επιμελητής σήμερα και τι μπορεί να περιμένει καθένας από αυτόν στην Ελλάδα· διότι η αποτελεσματικότητα κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης, δεν είναι διάφορη από τις δυνατότητες του ευρύτερου χώρου της  Τέχνης και την ωρίμανση του χρόνου που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Ορισμένως, ο ρόλος της Επιμέλειας είναι να φροντίζει για μια ορθή πρόσληψη του συνόλου του εννοιολογικού περιεχομένου μιας έκθεσης αδιαχώριστα μαζί με τις αισθητικές επιλογές και τα επιδραστικά στοιχεία που επιλέγει για τα έργα του ο καλλιτέχνης απευθυνόμενος στο κοινό του, ειδικό ή/και γενικό. Ο  ρόλος της Επιμέλειας μιας σειράς έργων περιλαμβάνει την Έκθεση και Τεκμηρίωση τους με στόχο την καλύτερη πρόσληψη τους από το γενικότερο, και όχι μόνο το στενοκέφαλα εννοούμενο σαν  “φιλότεχνο” κοινό. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του Επιμελητή είναι καίριος, καθώς ουσιαστικά χτίζει γέφυρες και εισάγει στην ουσία του έργου του καλλιτέχνη και των έργων που αποτελούν την Έκθεση τους θεατές του με το Επιμελητικό Κείμενο. Πέραν του Επιμελητικού Κειμένου,  σημαντική θεωρείται η Επιλογή Έργων που θα εκτεθούν και η Χωροθεσία των έργων Τέχνης στον δεδομένο χώρο της έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ύφος ή/και το περιεχόμενο έργων που έχουν παραχθεί την ίδια χρονική περίοδο δεν εντάσσονται αρμονικά σε μια σειρά έργων που δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο, συνεπώς η έκθεση τους τείνει να αποπροσανατολίζει ή να αντιτίθεται στο “σώμα” της σειράς, οπότε η συνέκθεση με τα υπόλοιπα έργα κρίνεται από την Επιμελητή ότι θα συμβάλλει αρνητικά στην πρόσληψη των έργων του καλλιτέχνη· τότε τα συγκεκριμένα έργα αποβάλλονται από την ύλη της έκθεσης. Ακολουθεί η Χωροθεσία των έργων τέχνης. Στον αντίποδα, ο καλλιτέχνης βρίσκεται συχνά σε μειονεκτική θέση ως προς την χωροθέτηση της έκθεσης του για ψυχολογικούς λόγους που σχετίζονται με αυτό που ξέρει για τα έργα έναντι της πρόσληψης τους από έναν λιγότερο διαμεσολαβημένο θεατή. Επιπρόσθετα θεωρείται σημαντικό αφενός να περιοριστεί η “συνομιλία” των έργων με δομικά στοιχεία του χώρου, αφετέρου η παρουσίαση τους να είναι ισορροπημένη, και, συχνά, να εκφέρεται αρμονικά ως προς  την θέαση του.


Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ